Vilniaus rotuðëje Ðv. Kristoforo statulëlëmis apdovanoti 2013 metais labiausiai miestui nusipelnæ vilnieèiai.