Pasaulio atsiradimas, sukūrimas ir evoliucija (2013-12-30)

radijo2015-08-31VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojo doc. dr. Artūro Lukaševičiaus paskaita: „Pasaulio atsiradimas, sukūrimas ir evoliucija“.

Apie encikliką Lumen Fidei – „Tikėjimo šviesa” (2013-12-23)

radijo2013-12-23Laidą veda dr. Valdas Mackela.

Alister McGrath: Mokslas ir religija: didieji klausimai (2013-12-09)

radijo2013-12-09Įrašas iš konferencijos „Mokslo ir krikščioniškojo tikėjimo sąsajos”, kuri vyko gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo, III rūmų Konferencijų salėje. Oksfordo universiteto profesorius Alisterio E. McGratho pranešimas „Mokslas ir religija: didieji klausimai“.

Prof. Alister McGrath vizito pristatymas (2013-12-02)

radijo2013-12-02VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius pristato svarbų vizitą. Gruodžio 9–10 d. Lietuvoje lankysis Oksfordo universiteto profesorius Alisteris E. McGrathas. Jis dalyvaus konferecnijoje Vilniuje, o Kaune skaitys viešą paskaitą. Alisteris McGrathas yra Oksfordo universiteto istorinės teologijos profesorius ir Harriso Manchesterio koledžo vyresnysis mokslo darbuotojas.

Alisteris E. McGrathas Oksfordo universitete studijavo chemiją ir įgijo daktaro laipsnį molekulinės biologijos srityje. Mokslo filosofijos studijų metu atradęs tikėjimą, buvęs ateistas pradėjo gilintis į mokslo ir religijos santykį, tyrinėjo istorinę teologiją, tapo teologijos profesoriumi ir kunigu. Ilgai dirbo Oksfordo universitete. Šiuo metu vadovauja Karaliaus koledžo Teologijos, religijos ir kultūros centrui Londone, o nuo 2014 m. yra nominuotas užimti prestižinę Andreas Idreos mokslo ir religijos profesoriaus vietą Oksfordo universitete.

Pildyti (2013-11-04)

Laidą veda doc. dr. Lina Šulcienė.

Krikščioniškojo tikėjimo, dvasingumo galimybės šiandienos globalizuotame pasaulyje (2013-10-28)

radijo2013-10-28„Krikščioniškojo tikėjimo, dvasingumo galimybės šiandienos globalizuotame pasaulyje”. Kalba doc. dr. Benas Ulevičius, Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas.

Enciklika „Lumen fidei” (2013-10-14)

radijo2013-10-14VDU, Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas dr. Valdas Mackela kviečia klausytojus perskaityti ir įsiklausyti į popiežiaus Pranciškaus encikliką „Lumen Fidei” – Tikėjimo šviesa, kuri pasirodė šių Tikėjimo metų proga.

Tikėjimo ir žinojimo santykio problema. 2 dalis. (2013-10-07)

radijo2013-10-07„Tikėjimo ir žinojimo santykio problema”. Antroji šiai temai skirta laida. Laidą veda doc. dr. Lina Šulcienė.

Apie kun. Kęstutį Trimaką (2013-09-30)

radijo2013-09-30Šioje laidoje prisiminsime š. m. liepos 19 dieną Čikagoje, JAV pas Viešpatį iškeliavusį žinomą išeivijos sielovadininką, psichologą, užsienio lietuvių spaudos redaktorių, ilgametį Vytauto Didžiojo Universiteto dėstytoją kun. dr. Kęstutį Trimaką.  Laidoje prel. prof. habil. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas ir doc. dr. Benas Ulevičius.

Spalio 1 dieną, 12 val. laidotuvių šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje, urna su palaikais bus laidojama Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kolumbariume.

Kęstutis Trimakas gimė 1930 02 21 Kaune. Čia baigė pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Miuncheno lietuvių gimnazijoje Vokietijoje, kurią baigė 1948 m. 1949 m. atvykęs į JAV įstojo į jėzuitų broliją. Vestono koledže baigė filosofijos ir teologijos mokslus, Bostono koledže įgijo humanitarinių mokslų magistro laipsnį. 1960 m. įšventintas kunigu. 1969–1972 m. Čikagos Lojolos universitete studijavo psichologiją, apgynė daktaro disertaciją, dirbo kaip klinikinis psichologas ligoninėse, taip pat pastoracinį darbą, redagavo žurnalus (nuo 1960 m. žurnalo „Laiškai lietuviams” viceredaktorius, 1962–1969 m. – vyriausias redaktorius, 1975–1983 m. – žurnalo „Ateitis” vyriausias redaktorius, 1980–1991 m. – vienas žurnalo „Aidai” redaktorių). Nuo 1977 m. bendradarbiavo su Lituanistikos institutu, aktyviai dalyvavo lietuvių diasporos kultūriniame bei sielovadiniame darbe.

Gyvendamas JAV, K. Trimakas išleido 17 knygų, iš jų – 6 recenzuotas monografijas psichologijos ir teologijos tematika. Įvairių šalių mokslo leidiniuose paskelbė apie 100 straipsnių.

Grįžęs į Lietuvą dalyvavo atkuriant Vytauto Didžiojo Universitetą, dėstė jame ir kituose Lietuvos universitetuose. 2010 metais kun. prof. dr. K.A.Trimakui už ypatingus nuopelnus atkuriant ir stiprinant VDU ir garsinant Lietuvos vardą JAV įteiktos VDU garbės daktaro regalijos.

Prieš keletą metų kunigas išgyveno automobilio nelaimę, po kurios ilgai gydėsi. Atsigavęs vėl kiek galėdamas patarnavo Čikagos Šv. Antano parapijoje, Lemonto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje pravesdavo „Židinio” pamaldas Marijos garbei. Jam nusilpus, ligoninėje jį rūpestingai lankė Cicero lietuviai, mirties išvakarėse atvyko būrelis lankytojų ir iš Pal. J. Matulaičio misijos.

Amerikos lietuviai per porą pastarųjų savaičių neteko ir kitos šviesios asmenybės, lietuvybės puoselėtojo. Liepos 12 d. buvo palaidotas 86-erių metų Amerikoje gimęs kunigas prelatas Jonas Kuzinskas. Kunigas aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje, didžiavosi savo lietuviška kilme, buvo Čikagos arkivyskupijos sielovadininkas – dirbo keturiose lietuvių parapijose. Jo laidotuvėse dalyvavo daugybė žmonių, tarp jų trys vyskupai, šešiasdešimt kunigų.

Amžinąjį atilsį, duok mirusiems, Viešpatie!

(Vatikano radijas)

Žvilgsnis į Hans Urs von Balthasar teologiją (2013-09-23)

radijo2013-05-20

Laidoje įrašas VDU Katalikų teologijos fakultete vykusios paskaitos „Žvilgsnis į Hans Urs von Balthasar teologiją”. Paskaitą skaito Europos Tikėjimo ir visuomenės instituto steigėjas Dr. Stephen M. GARRETT. Iš anglų kalbos verčia dr. doc. Benas Ulevičius.

Laida su VDU akademinės sielovados koordinatoriais (2013-09-16)

radijo2013-09-16Susitikimas su VDU akademinės sielovados koordinatoriais kun. Algirdu Akelaičiu ir Giedre Barčkute. Laidą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius.

Mokslo metų pradžios interviu (2013-09-02)

radijo2013-09-02Pradėdami naujus mokslo metus studijoje kalbamės su Vytaudo Didžiojo Universiteto studijų prorektoriumi doc. dr. Kęstučiu Šidlausku ir VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanu doc. dr. Benu Ulevičiumi. Laidą veda Ramunė Baliūnaitė.

Apologetikos galimybė šiandieniniame pasaulyje (2013-07-08)

radijo2013-07-08Apologetikos galimybė šiandieniniame pasaulyje. Laidą veda dr. Lina Šulcienė.

Religinio švietimo magistrantų projektų pristatymo tęsinys (2013-06-24)

Magistrantų projektų pristatymų tęsinys. Laidą veda Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų teologijos fakulteto Religinio švietimo magistrantūros studentai.

Evangelizacija ir medijos (2013-06-17)

radijo2013-06-17Laidą veda Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų teologijos fakulteto Religinio švietimo magistrantūros studentai.

Susipažinimas su teologijos pirmakursiais (2013-06-10)

radijo2013-06-10Laidoje svečiuojasi teologijos studijų pirmakursiai.

Laidoje magistro studijų absolventai (2013-06-03)

radijo2013-06-03Laidoje savo patirtimi dalinasi religinio švietimo ir šeimotyros magistrantūros studijų absolventai.

Žvilgsnis į Hans Urs von Balthasar teologiją (2013-05-20)

radijo2013-05-20Laidoje įrašas iš gegužės 15 dienos VDU Katalikų teologijos fakultete vykusios paskaitos „Žvilgsnis į Hans Urs von Balthasar teologiją”. Paskaitą skaito Europos Tikėjimo ir visuomenės instituto steigėjas Dr. Stephen M. GARRETT. Iš anglų kalbos verčia Benas Ulevičius.

Vystymosi psichologija ir ankstyvosios vaikystės patirčių įtaka (2013-05-13)

radijo2013-05-13Š. m. gegužės 8 dieną VDU Katalikų teologijos fakultete psichologė, psichoterapeutė, sielovadininkų konsultantė, Tiburgo universiteto (Olandijos) dėstytoja skaitė paskaitą tema: „Vystymosi psichologija ir ankstyvosios vaikystės patirčių įtaka”. Kviečiame pasiklausyti pirmosios dalies. Iš anglų kalbos verčia VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas dr. doc. Benas Ulevičius.

Kelias į pašaukimą (2013-04-08)

radijo2013-04-08Vyskupo Kęstučio Kėvalo pranešimas, sakytas Kauno kunigų seminarijoje – pašaukimų savaitgalyje. Tema „Kelias į pašaukimą”.

Apie studentų mokslinę draugiją „Signum” (2013-03-18)

radijo2013-03-18Apie studentų mokslinę draugiją „Signum”. Laidą veda VDU Telogijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius.

Keturios evangelizacijos vinys (2013-03-04)

radijo2013-03-04Pranešimas „Keturios evangelizacijos vinys”. Skaito dr.Artūras Lukaševičius. Įrašas iš Atsinaujinimo dienos Kaune.

Apie inkviziciją (2013-01-14)

radijo2013-01-14Laidą veda dr. Lina Šulcienė. Inkvizicijos tema.

Laida apie inkviziciją (2013-08-19)

radijo2013-08-19Dr. Lina Šulcienė kalba tema „Inkvizicija”.

Seminaras „Mokslo ir tikėjimo dialogas” (2013-08-05)

radijo2013-08-05Vytauto Didžiojo Universitete, Katalikų teologijos fakultete vyko seminaras „Mokslo ir tikėjimo dialogas”. Kviečiame pasiklausyti šio seminaro įrašų. Kalba dr. Benas Ulevičius ir Vygantas Malinauskas.