Apie kun. Kęstutį Trimaką (2013-09-30)

radijo2013-09-30Šioje laidoje prisiminsime š. m. liepos 19 dieną Čikagoje, JAV pas Viešpatį iškeliavusį žinomą išeivijos sielovadininką, psichologą, užsienio lietuvių spaudos redaktorių, ilgametį Vytauto Didžiojo Universiteto dėstytoją kun. dr. Kęstutį Trimaką.  Laidoje prel. prof. habil. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas ir doc. dr. Benas Ulevičius.

Spalio 1 dieną, 12 val. laidotuvių šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje, urna su palaikais bus laidojama Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kolumbariume.

Kęstutis Trimakas gimė 1930 02 21 Kaune. Čia baigė pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Miuncheno lietuvių gimnazijoje Vokietijoje, kurią baigė 1948 m. 1949 m. atvykęs į JAV įstojo į jėzuitų broliją. Vestono koledže baigė filosofijos ir teologijos mokslus, Bostono koledže įgijo humanitarinių mokslų magistro laipsnį. 1960 m. įšventintas kunigu. 1969–1972 m. Čikagos Lojolos universitete studijavo psichologiją, apgynė daktaro disertaciją, dirbo kaip klinikinis psichologas ligoninėse, taip pat pastoracinį darbą, redagavo žurnalus (nuo 1960 m. žurnalo „Laiškai lietuviams” viceredaktorius, 1962–1969 m. – vyriausias redaktorius, 1975–1983 m. – žurnalo „Ateitis” vyriausias redaktorius, 1980–1991 m. – vienas žurnalo „Aidai” redaktorių). Nuo 1977 m. bendradarbiavo su Lituanistikos institutu, aktyviai dalyvavo lietuvių diasporos kultūriniame bei sielovadiniame darbe.

Gyvendamas JAV, K. Trimakas išleido 17 knygų, iš jų – 6 recenzuotas monografijas psichologijos ir teologijos tematika. Įvairių šalių mokslo leidiniuose paskelbė apie 100 straipsnių.

Grįžęs į Lietuvą dalyvavo atkuriant Vytauto Didžiojo Universitetą, dėstė jame ir kituose Lietuvos universitetuose. 2010 metais kun. prof. dr. K.A.Trimakui už ypatingus nuopelnus atkuriant ir stiprinant VDU ir garsinant Lietuvos vardą JAV įteiktos VDU garbės daktaro regalijos.

Prieš keletą metų kunigas išgyveno automobilio nelaimę, po kurios ilgai gydėsi. Atsigavęs vėl kiek galėdamas patarnavo Čikagos Šv. Antano parapijoje, Lemonto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje pravesdavo „Židinio” pamaldas Marijos garbei. Jam nusilpus, ligoninėje jį rūpestingai lankė Cicero lietuviai, mirties išvakarėse atvyko būrelis lankytojų ir iš Pal. J. Matulaičio misijos.

Amerikos lietuviai per porą pastarųjų savaičių neteko ir kitos šviesios asmenybės, lietuvybės puoselėtojo. Liepos 12 d. buvo palaidotas 86-erių metų Amerikoje gimęs kunigas prelatas Jonas Kuzinskas. Kunigas aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje, didžiavosi savo lietuviška kilme, buvo Čikagos arkivyskupijos sielovadininkas – dirbo keturiose lietuvių parapijose. Jo laidotuvėse dalyvavo daugybė žmonių, tarp jų trys vyskupai, šešiasdešimt kunigų.

Amžinąjį atilsį, duok mirusiems, Viešpatie!

(Vatikano radijas)