Leidiniai

Personalistinė vilties pedagogika: metodologiniai metmenys


Eugenijus Danilevičius

Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje

Leidykla: VDU, Išleidimo metai: 2019

Žmogaus, sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą, teologinė perspektyva

Rimas Skinkaitis

Leidykla: VDU, Išleidimo metai: 2016


Ekumeninė krikščionybė: dieviškasis žmogaus pašaukimas Rytų krikščionybėje

Romualdas Dulskis

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, Išleidimo metai: 2016


Šioje teologijos mokslų daktaro, kunigo R. Dulskio monografijoje aptariama krikščioniškojo pašaukimo tapatybės Rytuose samprata, nauju požiūriu svarstoma ikonos teologija ir jos misija apreikšti krikščioniškojo pašaukimo tapatybę. Naujai analizuojami vienuoliškasis, senuoliškasis ir Kristaus kvailelio pašaukimai, parodant jų aktualumą bendrajam krikščioniškajam pašaukimui. Naujai akcentuojamas Šventosios Dvasios vykinamas žmogaus perkeitimas kaip esminis krikščioniškojo pašaukimo tikslas. (Bernardinai.lt)

Jaunimo rengimas šeimai: lytiškumo ugdymas ar lytinis švietimas?

Sudarytoja Birutė Obelenienė

Leidykla: VDU, Santuokos ir šeimos studijų centras, Išleidimo metai: 2015


Nacionalinio forumo lytiškumo ugdymo tema, vykusio Lietuvos Respublikos Seime 2014 m. gruodžio 19 d. pranešimų rinkinys.

Parsisiųsti

Kryžių kalnas: Katalikiška etninė kultūra

Alfonsas Motuzas

Leidykla: VDU, Išleidimo metai: 2013


Mokslo monografijoje yra pristatoma kultūros istorijos, etnologijos ir etnomuzikologijos mokslų tyrimų kontekste surinkta medžiaga apie Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos Lietuvoje ypatumus, apeiginius papročius ir jų kilmę bei sąlyčius su Kryžių kalnu, esančiu Lenkijoje. Atlikto tyrimo išvados pagrindžia monografijos pradžioje išsikeltą hipotezę, kad Lietuvos Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos ištakos yra žuvusiųjų ir mirusiųjų atminimo (paminėjimo) ir pagerbimo vieta.

Turinys

Medicina, etika ir teisė apie žmogų iki gimimo

Andrius Narbekovas, Birutė Obelenienė, Jonas Juškevičius, Kazimieras Meilius, Angelija Valančiūtė, Danielius Serapinas, Palmira Rudalevičienė, Daiva Bartkevičienė

Leidykla: VDU, Išleidimo metai: 2012


Mokslo monografijoje nagrinėjama žmogaus iki gimimo problematika medicininiu, etiniu ir teisiniu aspektais. Remiantis naujausiais moksliniais tyrimais atskleidžiama embriono genetika, vaiko prenatalinė raida, moters organizmo pokyčiai nėštumo metu ir nėštumo nutraukimo įtaka moters psichinei sveikatai.

Pirmieji puslapiai

Ekumeninė krikščionybė: krikščioniškasis pašaukimas protestantizme

Romualdas Dulskis

Leidykla: Aidai, Išleidimo metai: 2011


Būti krikščionimi. Šiais laikais, kaip ir visada, tai skausminga ir džiugu, pakilu ir drovu. Tačiau vienas dalykas yra kitoks – šiandien tai jau nėra savaime aiškus dalykas.
Kodėl esu krikščionis? Ką reiškia, kad esu krikščionis? Galiausiai – ko iš manęs laukia Dievas ir gali tikėtis žmonės, jei esu įtikėjęs Kristų?

Atsakymų daug. Juk nuo protestantiškosios Reformos laikų „kas yra krikščionio pašaukimas“ vis iš naujo klausė įvairių bažnytinių bendrijų teologai, dvasiniai mokytojai ir vadovai. Profesoriaus Romualdo Dulskio knygoje „Ekumeninė krikščionybė. Krikščioniškasis pašaukimas protestantizme“ telkiami ir sisteminami jų apmąstymai – istorinis akiratis siekia nuo Martino Lutherio iki Taizé bendruomenės.

Tačiau ši knyga nėra vien istorinių nuomonių rinkinys. Tai liudijimas apie gyvo, išpažįstamo kitų konfesijų tikėjimo prasmę iš savojo – katalikų – tikėjimo ir teologinio mąstymo perspektyvos. Skirtingos pašaukimo vizijos čia pristatomos ne kaip kėsinimasis į amžiną ir saugią tradiciją, bet kaip iššūkiai giliau suvokti savąjį tikėjimą ir visus krikščionis vienijančią viltį.

Iššūkiai konstitucinėms vertybėms šiandien

Sudarytoja Asta Dolmantienė

Leidykla: Lietuvos Respublikos Seimas, Išleidimo metai: 2011


Mokslinės konferencijos skirtos LR Konstitucijai paminėti „Iššūkiai konstitucinėms vertybėms šiandien“ , vykusios 2011 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Seime, medžiaga.

Parsisiųsti

Vaisingumo pažinimas ir natūralus šeimos planavimas

Andrius Narbekovas, Birutė Obelenienė (sudarytoja) , Dalia Railaitė, Danielius Serapinas, Gintautas Vaitoška, Virgilijus Rudzinskas.

Leidykla: VDU, Išleidimo metai: 2011


Bendras aukštųjų mokyklų vadovėlis. Skirtas visų studijų pakopų studentams, studijuojantiems jaunimo rengimo šeimai, bioetikos, lytiškumo etikos, šeimos santykių, šeimos sveikatos, moralinės teologijos dalykus, taip pat natūralaus šeimos planavimo mokytojams, pedagogams, socialinio darbo specialistams, sveikatos apsaugos specialistams, dirbantiems jaunimo ugdymo ir šeimos sveikatos srityse.

Turinys

Katalikiškos lytiškumo ugdymo gairės

VDU Santuokos ir šeimos studijų centras, Nacionalinė katalikiškųjų mokyklų asociacija, Lietuvos šeimos centras

Leidykla: VDU, Išleidimo metai: 2010


Gairės yra skirtos visiems ugdytojams, dirbantiems jaunimo katalikiškojo ugdymo (tiek formaliojo, tiek neformaliojo) srityje, taip pat tėvams katalikams.

Parsisiųsti

Veprių kalvarijų maldos ir giesmės

Alfonsas Motuzas

Leidykla: VDU, Išleidimo metai: 2010


Monografijoje pristatomos Veprių Kalvarijų maldų ir giesmių istorinis, etnologinis ir etnomuzikologinis tyrimas. Pateikiami Kalvarijų Kryžiaus kelių kartografiniai žemėlapiai, apeiginių papročių aprašai, giesmių pavyzdžiai bei keturių kompaktinių plokštelių rinkinys.

Pirmieji puslapiai

Pastoracinė katechezė

Artūras Lukaševičius

Leidykla: VDU, Išleidimo metai: 2009


Ši metodinė priemonė yra skirta krikščioniškąjį švietimą studijuojantiems aukštųjų mokyklų studentams. Rengiant leidinį vadovautasi Magisteriumo nuorodomis katechezės tema, visų pirma išdėstytomis apaštalinėje adhortacijoje Catechesi tradendae ir Bendrajame katechezės vadove. Siekiant didesnio praktinio pateiktos medžiagos pritaikomumo, stengtasi naudotis katechezės užsienio šalyse ir Lietuvoje patirtimi.
Parsisiųsti

Lytiškumo ugdymo etika

Andrius Narbekovas, Birutė Obelenienė, Kęstutis Pukelis

Leidykla: VDU, Išleidimo metai: 2008


Šis vadovėlis yra skirtas aukštųjų mokyklų visų pakopų studijų studentams, studijuojantiems šeimotyros, lytinio ir lytiškumo ugdymo, lytiškumo etikos, bioetikos, lytinės sveikatos, jaunimo rengimo šeimai ir pan. dalykus. Taip pat pedagogams, mokyklų visuomenės sveikatos specialistams, dirbantiems su jaunimu rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo srityse.

Turinys

Tytuvėnų Bernardinų vienuolyno Kalvarijų maldynas ir giesmynas

Alfonsas Motuzas

Leidykla: VDU, Išleidimo metai: 2008


Remiantis jau paskelbta spausdintine bei archyvine ir Tytuvėnų Švč. M. Marijos parapijos bei Šv. Antano religijos studijų instituto prie Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete Folkloro kabineto archyvų šaltinių medžiaga, į vieną šaltinį naujai sudėti pagal dabartinės bendrinės kalbos reikalavimus redaguoti maldų ir giesmių tekstai, kuriais meldžiasi ir gieda šią šventovę lankantys maldininkai, taip pat paskelbtos šių giesmių melodijos.

Turinys

Trumpas mariologijos kursas

Rimas Skinkaitis

Leidykla: VDU, Išleidimo metai: 2008


Šiame trumpame tekste mėginama atskleisti evangelistų piešiamą Marijos paveikslą bei pristatyti jos vaidmenį Naujojo Testamento šviesoje.

Turinys

Atgailos sakramento formavimasis ir raida

Rimas Skinkaitis

Leidykla: VDU, Išleidimo metai: 2007


Šioje mokymo priemonėje aptariamas nusidėjusio krikščionio susitaikinimas su Dievu ir su bendruomene, t. y. Bažnyčia, ir šios praktikos istorinė bei teologinė raida.

Atskleidžiamos biblinės Atgailos sakramento ištakos, parodant Jėzaus požiūrį į nuodėmę ir nusidėjėlį. Kartu pateikiama glausta Atgailos sakramento raidos istorija, kurioje ypač išryškinama pirmųjų krikščionybės metų praktika, kai nusidėjėlio sutaikinimas buvo itin bendruomeninio pobūdžio. Taip pat supažindinama su kitų krikščioniškų konfesijų atgailos praktika. Kartu glaustai pristatoma Sutaikinimo sakramento teologinė reikšmė, padedanti geriau suvokti pozityvų šio sakramento pobūdį ir jo svarbą žmogui.

Turinys

Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai programų rengimas

Stasė Ustilaitė, Andrius Narbekovas, Gintautas Vaitoška, Birutė Obelenienė ir kt.

Išleidimo metai: 2007


Parsisiųsti

Pamokslų rengimas ir retorika

Vytautas Steponas Vaičiūnas

Leidykla: VDU, Išleidimo metai: 2007


Monografijoje atskleidžiama Bažnyčios priedermė skelbti Dievo žodį, dėstoma pamokslų rengimo metodologija, aptariami pamokslų retorikos pagrindai, analizuojama pamokslų tipologija. Pateikiami autoriaus liturginiai, proginiai ir geduliniai pamokslai bei pamokslų metmenys.

Turinys

Mistinė patirtis ir kalba / Mokytojo Echarto kelias

Bronė Gudaitytė

Leidykla: VDU, Išleidimo metai: 2007


Monografijoje pagrindinis dėmesys sutelkiamas į mistinės patirties kalbinės raiškos problematiką Eckharto mokyme, atskleidžiamas Eckharto mistinės kalbos kontekste atsiveriantis santykis tarp kalbos ir visa apimančios tikrovės. Naujai pažvelgiama į Eckharto mistinį mokymą kaip spekuliatyvaus ir praktinio mąstymo vienovę, kur patirties tema aptinkama jo mistinės kalbos kontekste kaip uždavinys tam, kuris klauso jo žodžių ir seka jo mokymu.

Turinys

Santuokos edukologija

Eugenijus Danilevičius

Leidykla: VDU, Išleidimo metai: 2007


Knygoje, naudojant edukologinius, filosofinius, teologinius mokslinės literatūros šaltinius, Šventąjį Raštą ir Katalikų Bažnyčios Magisteriumo dokumentus, nagrinėjami santuokos edukologijos metodologiniai pagrindai ir pristatomi keli santuokos edukologijos praktinių metodinių priemonių pavyzdžiai.

Turinys

Kelmės krašto katalikiška etninė kultūra

Alfonsas Motuzas

Leidykla: VDU, Išleidimo metai: 2007


Monografijos pagrindas – mokslinis tyrimas, kurio objektas – Kelmės krašto katalikiška etninė kultūra. Darbe iškeliama Kelmės krašto katalikiškos etninės kultūros pamaldumo formų ir vietinių etninės kultūros savitumų persipynimo, išsaugojimo ir jos globos problema. Iškelta ir pagrįsta hipotezė, kad Kelmės krašto katalikišką kultūrą suformavo čia veikę vienuolynai, vietinė dvasininkija bei brolijos.

Turinys

Maldos teologija ir pašaukimai

Romualdas Dulskis

Leidykla: VDU, Išleidimo metai: 2006


Knygoje praskleidžiami pašaukimų žadinimo bei puoselėjimo momentai Senajame ir Naujajame Testamente, apžvelgiami pašaukimo keliai Katalikų Bažnyčios istorijoje, Rytų krikščionių dvasingume, net islame, induizme, budizme, konfucianizme. Tokioje plačioje platformoje įsitvirtinęs, Autorius imasi nagrinėti pašaukimų sielovados klausimus šiandienėje visuomenėje: aptaria dvasinių pašaukimų, taip pat pašaukimų į šeimą ir profesinių pašaukimų ženklus, jų skatinimo bei ugdymo būdus ir priemones.

Turinys

Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija

Kęstutis Žemaitis

Leidykla: VDU, Išleidimo metai: 2006


Šiame Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijos vadovėlyje apžvelgiami visi katalikybės Lietuvoje istorijos tarpsniai, mėginant aptarti valstybės ir Bažnyčios santykius, įvertinti krikščioniškosios dorovės, maldingumo praktikas bei religinį sąmoningumą ugdančius veiksnius.

Turinys

Katalikų liaudies pamaldumo praktikos Lietuvoje

Alfonsas Motuzas

Leidykla: VDU, Išleidimo metai: 2006


Šiame vadovėlyje nuodugniai pristato naujausią lietuvių katalikų liaudies pamaldumo praktikų istorinę, etnologinę ir etnomuzikologinę medžiagą. Autorius išsamiai aptaria liturginių metų švenčių apeigas, maldas ir giesmes, nagrinėja laidotuvių apeiginius papročius, pamaldumą šventiesiems. Atskirai aptariama Lietuvos Kalvarijų Kryžiaus kelių istorija, apeigos ir muzika. Skaitant šią knygą atsiskleidžia lietuvių katalikų liaudies pamaldumo praktikų unikalumas ir drauge jų sąsajos su kitų kraštų liaudies pamaldumu.

Turinys