Santuokos ir šeimos studijų centras

Santuokos ir šeimos studijų centras (SŠSC) yra Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto tyrimų padalinys. Centras įkurtas 2005 m. gegužės 25 d. pritariant VDU KTF Didžiajam Kancleriui arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui SJ bei VDU Senatui.

Centro veiklos tikslas:

kryptingai tyrinėti santuokos ir šeimos problematiką Lietuvoje.

Centro uždaviniai:

 • Vykdyti tyrimus susijusius su šeimos bei santuokos problematika;
 • Plėtoti tarpdisciplininius tyrimus ir studijas giminingose mokslų kryptyse;
 • Kaupti su šeima bei santuoka susijusią analitinę medžiaga bei formuoti biblioteką;
 • Organizuoti paskaitas, seminarus ir konferencijas, įtraukiant Universiteto dėstytojus bei studentus į šios krypties mokslinius tyrimus bei dalyvauti kitų mokslo institucijų renginiuose, bendruose projektuose;
 • Publikuoti mokslinių tyrimų rezultatus mokslinėje respublikinėje ir užsienio spaudoje;
 • Plėtoti bendradarbiavimą su užsienio partneriais bei socialiniais partneriais Lietuvoje.

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • studijos;
 • tyrimai;
 • leidyba ir šviečiamoji veikla;
 • nacionalinių ir tarptautinių projektų rengimas ir įgyvendinimas;
 • teigiamos patirties sklaida nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Kontaktai:
Katalikų teologijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Santuokos ir šemos studijų centras

Direktorius: kun. prof. dr. Andrius Narbekovas

Vyriausioji mokslo darbuotoja: prof. dr. Birutė Obelenienė

Jaunesnioji mokslo darbuotoja: dr. Aušra Vasiliauskaitė

Vyr. referentė: Vitalija Zakarevičienė