LKB istorijos centras

Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijos centras (LKBIC) yra Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto mokslo tyrimų padalinys, įsteigtas 2003 m. gegužės 14 d. VDU Senato posėdžio patvirtinimu ir potvarkiu. Centras savo veiklą vykdo vadovaudamasis „Sapientia Christiana“, Vytauto Didžiojo universiteto statutu, reguliaminais, vidaus taisyklėmis bei Centro nuostatais.

Centras atlieka šias funkcijas:
1. Kaupia su Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija susijusią medžiagą bei biblioteką;
2. Rūpinasi archyvinės medžiagos bei istorinių šaltinių saugojimu, katalogavimu ir panaudojimu;
3. Rengia istorinių šaltinių publikacijas;
4. Plėtoja tarpdisciplininius tyrimus ir studijas, integruojančius istorinius ir religijos mokslų tyrimų metodus;
5. Organizuoja paskaitas, seminarus ir konferencijas, įtraukiant Universiteto studentus bei dėstytojus į šios krypties mokslinius tyrimus, dalyvaujama kitų mokslo institucijų renginiuose, bendruose projektuose;
6. Publikuoja mokslinių tyrimų rezultatus mokslinėje respublikinėje ir užsienio spaudoje;
7. Rūpinasi Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto religijos mokslo žurnalo SOTER parengimu spaudai.

Centro mokslo darbuotojai yra VDU klasterio „Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene“ Lietuvoje nariai.

Centro kontaktai:

Direktorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas: Kan. prof. dr. Kęstutis Žemaitis

Vyresnioji mokslinė redaktorė: Asta Petraitytė

 Archyvaras: Viktor Bilotas