Istorija

aula-istorija Teologijos-filosofijos fakultetas Lietuvos universitete Kaune įsteigtas 1922 m. balandžio 12 d. Šis fakultetas Vatikano seminarijų ir universitetų studijų Kongregacijos kanoniškai patvirtintas 1928 m. balandžio 19 d. Nutarimą  patvirtino popiežius Pijus XI ir įsakė vykdyti. Ta pati Kongregacija, remdamasi 1928 m. birželio 15 dienos dekretu „Lithuaniae Antistites“, paskelbė, kad Kaune yra kanoniškai įsteigtas Teologijos–filosofijos fakultetas, turintis teisę teikti teologijos ir filosofijos akademinius laipsnius. Jam buvo suteiktos ir kitos privilegijos, kuriomis naudojasi Apaštalų Sosto įsteigtos analogiškos institucijos. 1930 m. Lietuvos universitetas buvo pavadintas Vytauto Didžiojo universitetu.

Teologijos-filosofijos fakultetas, būdamas Vytauto Didžiojo universiteto dalimi, savo veiklą plėtojo iki 1940-jų metų liepos 16 d. Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, Fakultetas buvo atskirtas nuo pasaulietiško universiteto. Vatikano seminarijų ir universitetų studijų Kongregacijai sutinkant, Teologijos-filosofijos fakultetas buvo perkeltas į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, tapo s
avarankiškas ir globojamas fakulteto Didžiojo Kanclerio ir Lietuvos ordinarų. Trūkstant kvalifikuotų filosofijos dėstytojų, 1953 m. fakultetas tapo tik Teologijos fakultetu.

1989 m. balandžio 28 d. Lietuvos ir lietuvių išeivių mokslininkų konferencijoje „Tautinė aukštosios mokykktf ir fil fak statyba redaguotas-istorijalos koncepcija ir Kauno universitetas“ atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas. 1990 m. vasario mėn. 28 d. VDU Senato nutarimu atkurtas Teologijos-filosofijos fakultetas. Šiam nutarimui pritarė Lietuvos Vyskupų Konferencija. 

1994 m. gegužės mėn.10 d. Katalikiškųjų studijų kongregacija pasiūlė, kad Kaune būtų vienas kanoniškai patvirtintas Teologijos fakultetas. 1994 m. gegužės mėn. 24 d. Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir 1994 m. birželio mėn. 1 d. Vytauto Didžiojo universiteto Senato sprendimu, nutarta VDU Teologijos-filosofijos fakultetą ir Kauno teologijos fakultetą, esantį Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, pertvarkyti į vieną Katalikų teologijos fakultetą Vytauto Didžiojo universitete.