Dėstytojai

Prof. dr. Eugenijus Danilevičius


Dėstomi dalykai: 
krikščioniškasis auklėjimas šeimoje, asmenybė ir ugdymas, psichologinių ir pedagoginių tyrimų metodai, krikščioniškosios pedagogikos antropologija, religinio švietimo tyrimų metodologija, santuokinė edukologija, pedagoginių studijų baigiamasis darbas, tiriamasis – baigiamasis darbas Nr. 1
eugenijus.danilevicius@vdu.lt

Prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas


Dėstomas dalykas: religijotyra
alfonsas.motuzas@vdu.lt

Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas


Dėstomi dalykai:
bioetika, santuokinė etika, sveikata ir krikščioniška moralė, spec. moralės teologija (2): bioetika, lytiškumo ir santuokinė etika
andrius.narbekovas@vdu.lt

Prof. dr. Birutė Obelenienė


Dėstomi dalykai:
teologijos mokslinio darbo rengimo metodologija, jaunimo rengimas šeimai, šeimos krizių tipologija ir jų prevencija, lytiškumo ugdymo teorija, šeimotyros mokslinių darbų rengimo metodologija, pastoracinės teologijos mokslinių darbų rengimo metodologija, lytiškumo etika
birute.obeleniene@vdu.lt

Prof. habil. dr. Kęstutis Pukelis


Dėstomi dalykai:
švietimo politika ir vadyba, ugdymo filosofija, šeimos tyrimų metodologija ir metodika
kestutis.pukelis@vdu.lt

Prof. dr. Danielius Serapinas


Dėstomas dalykas: prokreacijos etika
dserapinas@gmail.com

Prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas


Dėstomi dalykai: 
teologijos įvadas
vytautas.vaiciunas@vdu.lt

Kan. prof. dr. Kęstutis Žemaitis


Dėstomi dalykai:
patrologija, orientalinė teologija, katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorija, tiriamasis darbas Nr.2
kestutis.zemaitis@gmail.com

Kan. prof. dr. Rimas Skinkaitis


Dėstomi dalykai:
kristologija ir soteriologija, sakramentologija, teologijos mokslinio darbo rengimo metodologija, teologinė antropologija, trinitologija ir protologija, eschatologija, krikščioniškoji antropologija postmodernioje visuomenėje, liturginė Dievo tautos bendruomeniškumo pastoracija
skinkaitis@yahoo.com

Doc. dr. Živilė Advilonienė


Dėstomi dalykai:
krikščioniškoji socialinė antropologija
zivilead@centras.lt

Doc. dr. Artūras Grickevičius


Dėstomi dalykai:
antikinė ir viduramžių Bažnyčios istorija, Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorijos kvalifikacinė praktika, naujųjų amžių Bažnyčios istorija, krikščioniškoji archeologija, Bažnyčios istorija
arturas.grickevicius@vdu.lt

Vysk. doc. dr. Jonas Ivanauskas


Dėstomi dalykai:
bendras Šventojo Rašto įvadas, bendroji moralės teologija.
ordinaras@ks.lcn.lt

Mons. doc. dr. Artūras Jagelavičius


Dėstomi dalykai:
bažnytinių kanonų teisė (1), bažnytinių kanonų teisė (2), netradicinės religijos, bažnytinė teisė
arturas.jagelavicius@vdu.lt

Doc. dr. Albina Kepalaitė


Dėstomi dalykai:
pedagoginė psichologija, vaiko ir paauglio psichologija
albina.kepalaite@vdu.lt

Doc. dr. Nijolė Liobikienė


Dėstomi dalykai:
bendruomeniniai šeimos edukacijos ir konsultavimo modeliai, vaiko ugdymas globalumo kontekste
terese.liobikiene@vdu.lt

Doc. dr. Artūras Lukaševičius


Dėstomi dalykai:
katechetika, bendrasis teologijos įvadas, dialogas evangelizacijoje, pastoracinė katechezė, biblinė katechezė, naujoji evangelizacija sekuliariame pasaulyje, suaugusių rengimas sakramentiniam gyvenimui, naujoji evangelizacija, pastoracijos vadyba
arturas.lukasevicius@vdu.lt

Doc. dr. Eglė Markūnienė


Dėstomas dalykas:
vaikystės psichologija
egle.markuniene@gmail.com

Doc. dr. Milda Paulikaitė


Dėstomi dalykai:
ontologija, prigimtinė teologija
milda.paulikaite@ktu.lt

Doc. dr. Aušra Rutkienė


Dėstomas dalykas:
statistinė analizė šeimos tyrimuose
ausra.rutkiene@vdu.lt

Doc. dr. Lina Šulcienė


Dėstomi dalykai:
antikos ir patristikos filosofija, filosofinė antropologija, viduramžių ir renesanso filosofijos istorija, personalistinė antropologija, šiuolaikinės medijos ir Evangelijos paradigma
lina.sulciene@vdu.lt

Doc. dr. Benas Ulevičius

Fakulteto dekanas


Dėstomi dalykai:
dogminė teologija 1-3, ekleziologija ir mariologija, liturginė antropologija, vizualinė tikėjimo turinio komunikacija.
e-paštas: b.ulevicius@ktf.vdu.lt

Dr. Agnė Bielinskienė


Dėstomi dalykai:
specialybės kalbos kultūra: teologijos kalba
agne.bielinskiene@vdu.lt

Dr. Bronė Gudaitytė


Dėstomas dalykas:
religijos filosofija
brone.gudaityte@vdu.lt

Dr. Aušra Eidukaitytė


Dėstomas dalykas:
politika ir Dievo tauta
ausraeid@gmail.com

Kun. dr. Arvydas Kasčiukaitis


Dėstomi dalykai:
Jono tradicija, sinoptinės evangelijos ir Apaštalų darbai, Pauliaus laiškai, Naujojo Testamento teologija
arvido@libero.it

Vysk. dr. Kęstutis Kėvalas


Dėstomi dalykai:
specialioji moralės teologija (1): teologinė ir socialinė etika, moralinė teologija (2).
kestutiskevalas@gmail.com

Dr. Valdas Mackela


Dėstomi dalykai:
gamtos filosofija, fundamentinė telogija (1): Dievo Apreiškimas ir fundamentinė kristologija, fundamentinė telogija (2): fundamentinė ekleziologija ir religijų teologija, fundamentinė teologija, pneumatologija ir malonės teologija, Šventojo Rašto hermeneutika, Senojo Testamento teologija, tarpreliginis dialogas multikultūriniame kontekste
valdas.mackela@vdu.lt

Dr. Odeta Norkutė


Dėstomas dalykas: švietimo politika ir vadyba
odeta.norkute@vdu.lt

Dr. Vilma Šliužaitė


Dėstomi dalykai:
filosofinė etika, moralinė teologija (1), dvasingumo teologijos įvadas, tiriamasis darbas Nr. 1
vilma.sliuzaite@vdu.lt

Dr. Aušra Vasiliauskaitė


Dėstomi dalykai:
teologijos pažintinė praktika, pastoracinės teologijos kvalifikacinė praktika, moralinė teologija (3), teologijos priešdiplominė praktika, jaunimo sielovados naujosios paradigmos
sesegabriele@gmail.com

Dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė


Dėstomi dalykai:
bendravimo psichologijos pagrindai, bendroji religijos psichologija, psichologinis konsultavimas religiniame švietime
kristina.zardeckaite-matulaitiene@vdu.lt

Lic. Jurgita Fedorinienė


Dėstomi dalykai:
šeimos krizių tipologija ir jų prevencija (seminarai)
biblioteka.zvm@gmail.com

Kun. dr. Gediminas Jankūnas


Dėstomi dalykai
pastoracinė teologija, pastoracinė rūpyba, pastoracinės veiklos vadyba

Lic. Aušrelė Krunglevičiūtė


Dėstomas dalykas: specialioji pedagogika
ausrele.krungleviciute@vdu.lt

Lic. Justė Milušauskienė


Dėstomi dalykai:
komunikacijos priemonės pastoracijoje, specialioji moralės teologija (2): bioetika, lytiškumo ir santuokinė etika (seminarai)
justemilusauskiene@gmail.com

Kun. dr. Andrius Šidlauskas


Dėstomi dalykai:
sveikata ir krikščioniška moralė (seminaras)
sidlauskas.andrius@gmail.com

Kun. Algirdas Akelaitis


Dėstomi dalykai:
Penkiaknygė, Išminties knygos, Pranašai, Naujojo Testamento graikų kalba
bralgis@gmail.com

Asta Kizevičienė


Dėstomi dalykai:
tikybos didaktika, pedagoginė praktika (1,2,3,4)
asta.kizeviciene@vdu.lt

Sigitas Lūžys


Dėstomas dalykas:
lotynų kalba (1, 2)
sigitas.luzys@vdu.lt

Rimantas Viedrynaitis


Dėstomi dalykai:
naujųjų ir naujausiųjų laikų filosofijos istorija, gnoseologija
rimantas.viedrynaitis@vdu.lt

Darius Žukauskas


Dėstomas dalykas: bažnytinis menas
darius.zukauskas@vdu.lt